our future

CIVIL PROJECTS

Untitled Document
     อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น
     อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     คุณจินตนา ธชาภินทร์
 
     งานก่อสร้างอาคาร
     อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS.
 
     HIGH WATER TANK
     อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS
 
     COOLING TOWER
     อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS
 
     OIL SEPARATOR PIT
    อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS
 
     PUMP HOUSE
     อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS.
 
     CULLET YARD
     อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS
 
     V-GUTTER CONCRETE
     อ.เมือง ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น
     KHON KAEN GLASS
 
     งานถมบ่อ,วางท่อระบายน้ำ,ทำรั้ว
     บริเวณแนวรั้ววัดเขียนเขต
    อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     BANGKOK GLASS
 
     -
     -
     -
   

 


Electrical Projects click here Mechanical Projects click here Civil Projects click here