our future

COMPANY PROFILE

 

บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม 2534 ภายใต้การนำของนายคำรณ ฉัตรโพธิ์ และนายสุฤทธิ์ แก้วเทศ โดยสำนักงานเดิมนั้นตั้งอยู่ที่เลขที่ 33 ซอย รังสิต-นครนายก 13 ซอย 11 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 จนเมื่อปลายปี 2549 ได้ขยายธุระกิจ จึงได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่เลขที่ 26/ 27 หมู่ 4 ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 ดำเนินธุรกิจรับเหมา มามากกว่า 15 ปี ปัจจุบันมีลูกจ้างประจำอยู่ 20 คน ลูกจ้างชั่วคราวอีก 200คน(รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวของผู้รับเหมาช่วงด้วย) มีเงินทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

 

ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินการ :

       1.งานติดตั้งระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL)

          - Substation structural steel work and installationPanel making work

          - Lighting system , sound system , fire alarm system , telephone system , television system, lan system

       2. งานติดตั้งเครื่องจักร ( MECHANICAL)

          - Machine installation workSteel structure work

          - Piping work

       3. งานก่อสร้าง (CIVIL)

          - CONSTRUCTION  WAREHOUSE

          - RENOVATION

          - MODIFY & EXTENSION

DOWNLOAD COMPANY PROFILE

 


Electrical Projects click here Mechanical Projects click here Civil Projects click here